Monday, 10 June 2013

Kemijska onesnaženost voda v Sloveniji

Agencija za okolje je pravkar  v svojem grafičnem vmesniku dodala plast Kakovost podzemnih voda,
"ki preko interaktivne karte omogoča pregled stanja podzemnih voda po letih, po vodnih telesih ter pregled ustreznosti merilnih mest. Pri vsakem neustreznem merilnem mestu so navedeni parametri, ki presegajo standarde kakovosti ali vrednosti praga. Poleg pregleda stanja je v pregledovalniku možen tudi pregled obremenjenosti podzemnih voda z nitrati, atrazinom, desetil-atrazinom in vsoto pesticidov (najpogostejša onesnaževala, ki jih zasledimo v podzemni vodi)."
Kako onesnažena  s pesticidi in nitrati je torej podtalnica? Evropska vodna direktiva za cilj določa, da naj bi bilo do leta 2015 stanje vseh voda (v skladu z metodologijo meritev) dobro. Izmed 21 skupin vodonosnikov, ki so jih določili v Sloveniji, so bile l 2012 tri v slabem stanju, torej čez mero onesnažene z nitrati in pesticidi. To so bili vodonosniki  na področju

-  Savinjske kotline, ki so v slabem kemijskem stanju zaradi preveč nitratov;
- Murska kotline, prav tako zaradi nitratov;
- in Dravska kotlina, kjer je v podtalnici preveč nitratov int preveč pesticida atrazina.

Posamezna merilna mesta pa kažejo slabo kakovost vode tudi izven navedenih območij. Na območju Ljubljanske kotline so prekomerno onesnaženje recimo izmerili na dveh vrtinah v Ljubljani (preveč tetrakloroetena, ki sicer ni pesticid, ampak je njegov vir industrijsko onesnaženje) in na treh na Sorškem polju (preveč pesticidov v podtalnici).

Meni sta se pri tem zastavili predvsem dve vprašanji. Prvič, koliko se ta onesnaženost podtalnice odraža v onesnaženosti vode, ki priteče iz vodovodnih pip, in drugič, v kakšni meri je to škodljivo za zdravje. Najbolj obsežni podatki o tem so vsebovani v programu monitoringa pitnih vod, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Zadnje objavljeno poročilo je za l. 2011.
Ko se preiskovali pitno vodo iz pip, so glede nitratov presežek mejne vrednosti ugotovili
"V sedmih preiskanih vzorcih vode je presegala vsebnost 50 mg/l NO3, z vrednostmi med 53 in 71 mg/l NO3. Presežene vrednosti  nitrata so v letu 2011 ugotovljene na 4 oskrbovalnih območjih, ki s pitno vodo oskrbujejo skupno okoli 3400 prebivalcev." (*)
Mesta, kjer so našli preveč nitratov v pitni vodi, sovpadajo s področji, kjer je njihova koncentracija prevelika v podtalnici. Kako škodljivo je to za zdravje? Poročilo pravi
"da občasna preseganja mejne vrednosti 50 mg/l NO3 ne predstavljajo akutnega tveganja za zdravje  odraslih in otrok (niso pa izključeni kronični učinki nitrata na zdravje odraslih in otrok), lahko pa predstavljajo akutno tveganje za zdravje dojenčkov pod 3. meseci starosti (zaradi njihove večje občutljivosti za nastanek methemoglobinemije pri uživanju pitne vode s povišano vsebnostjo nitratov)" (*)
Glede pesticidov so v 37 vzorcih pitne vode (ki so prostorsko spet v veliki meri sovpadali z onesnaženjem podtalnice) našli vsebnosti pesticidov, ki so bile večje od priporočene vrednosti (0,1 µg/l), niso pa zaznali presežene mejne vrednosti (0,5 µg/l). (*, str. 42).

Kako nevarni so ti ostanki pesticidov za zdravje? To kompleksno  vprašanje bi terjalo daljšo razpravo. Na tem mestu le nekaj napotkov za branje. Herbicid atrazin, ki je eden glavnih faktorjev onesnaženja, so v EU pričeli izločati iz uporabe l. 2003, istega leta je bila njegova uporaba prepovedana tudi v Sloveniji. Izven EU, tudi v ZDA, ga še vedno množično uporabljajo, njihova agencija za okolje pa na spletni strani ("Osnovne informacije o atrazinu v pitni vodi") zapiše:
What are atrazine's health effects?Some people who drink water containing atrazine well in excess of the maximum contaminant level (MCL) for many years could experience problems with their cardiovascular system or reproductive difficulties.
This health effects language is not intended to catalog all possible health effects for atrazine. Rather, it is intended to inform consumers of some of the possible health effects associated with atrazine in drinking water when the rule was finalized. (*)

Zemljevid mest, kjer so l. 2011 v vzorcih pitne vode iz pipe našli večje od priporočene vrednosti pesticidov

Kemična onesnaženost podzemnih voda (podtalnice) l. 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.